Verkostotoiminta

AvainVerkosto on KEY:n jäsenjärjestöjen ja muiden kuntoutuksen alueella työskentelevien ammattilaisten ja asiantuntijoiden verkosto. Se jakaa ja välittää ikäkuntoutukseen liittyvää tietoa ja asiantuntijuutta, hyödyntää aiemmissa projekteissa ja hankkeissa kehitettyjä työvälineitä ja menetelmiä sekä yhdistää toimijoita ja toimintaa.

AvainVerkoston työntekijät toimivat muun työnsä ohella oman alansa asiantuntijoina muiden toimijoiden projekteissa ja hankkeissa, ulkopuolisissa verkostoissa sekä luennoivat ja kouluttavat ikäkuntoutuksessa toimivia ammattilaisia.

Kehittämisvuosien aikana AvainVerkoston toiminta on jäsentynyt kolmitahoiseksi toimintamalliksi: henkilökohtainen verkostotyö ja asiantuntijatoiminta; Internetissä toimiva KeyNet-verkkopalvelu; verkkoviestintä.  

 

 

1. KeyNet-ikäkuntoutuksen verkkopalvelu www.keynet.fi on apuväline vuorovaikutukseen ja vertaistukeen. Verkkopalvelun kautta välitetään tietoa mm. KEY:n omista ja ulkopuolisista hankkeista, tapahtumista, ikäkuntoutukseen liittyvistä materiaaleista sekä ajankohtaisista asioista.

2. Verkkoviestintä toimii alueellisen ja valtakunnallisen tiedon välittäjinä. KeyNet-uutiskirjeen levikki on valtakunnallinen. Sosiaalisen median toiminta-areenoita ovat  Facebook-sivusto, Twitter ja Youtube.

3. Verkostotyön tavoitteena on monialaisen osaamisen hyödyntäminen (koulutus, konsultointi, projektiyhteistyö ja muut asiantuntijapalvelut), tiedon välittäminen, aikaisemmin luotujen verkostojen aktivoiminen ja hyödyntäminen sekä uusien toimijoiden rekrytointi.

AvainVerkoston työntekijät toimivat asiantuntijoina muiden toimijoiden projekteissa ja hankkeissa, ulkopuolisissa verkostoissa sekä luennoivat ja kouluttavat ikäkuntoutuksessa toimivia ammattilaisia.

 

Esimerkkejä AvainVerkoston verkosto- ja yhteistyöstä

Arcada AMK Omaishoitajien ja hoidettavien tukeminen koulutuksen, käytännön tukitoimien ja osallisuuden avulla Suomessa ja Eestissä” (Supporting family caregivers and receivers in Estonia and Finland - developing policies and practices SUFACARE). Ohjausryhmän jäsen ja varapuheenjohtaja.
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21246/Moressi_Milena.pdf?sequence=1]

Helsingin järjestöverkoston yhteistyön kehittäminen
Tavoitteena on edistää järjestöjen yhteistyötä ja asiantuntijuuden jakamista. Hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja hyödynnetään virtuaalisia, interaktiivisia sekä fyysisiä yhteistyön keinoja ja menetelmiä. Verkoston koordinaattori.
VerkostoSkuuppi
Oppia ikä kaikki -tapahtumat

Innokylä
Käytäntöjen levittäminen verkostojen avulla -palvelumuotoiluprosessi. Työryhmän jäsen.

Invalidiliiton CP-vammaisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti
CP-ikä/kunto -projektin tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä CP-vammaisten nuorten ja aikuisten tuen tarpeista, ammatillisten suunnitelmien ja reittien haasteista, kuntoutuspoluista ja ikääntymisen haasteista. Ohjausryhmän puheenjohtaja, konsultti.
Linkki CP-portaaliin.

Metropolia AMK
Ohjaaja opiskelijoiden inno-opinnoissa. Jäsen Yhteiskehittely -pilottiryhmässä ”Kehitetään yhdessä”.
Kone ja kaveri ja Monikulttuurinen pataketju –hanke
http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/tilaus-ja-taydennyskoulutus/kehitetaanyhdessa/

MuistiAvain-hanke , Helsingin Alzheimer-yhdistys
Muistiavain on opas muistista, muistipulmista ja -sairauksista sekä palveluista.  Opas on tarkoitettu muistista ja muistisairauksista sekä niihin liittyvistä asioista ja palveluista kiinnostuneille. Työryhmän jäsen.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto
OVET–omaishoitajavalmennusmalli 2010–2012. Ohjausryhmän jäsen.
http://www.omaishoitajat.fi/ovet-omaishoitajavalmennushanke

SOSTE
Toimihenkilöt osallistuvat arviointiverkoston, tiedotusverkoston, johtamisverkoston, kuntoutusverkoston ja vanhusväestön hyvinvointi- ja terveysverkoston toimintaan.
http://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/verkostot.html

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Suomen Kuntaliitto
Suomen Kuntaliitto ja THL tuottivat käsikirjan iäkkäiden aikuisten hyvinvointia ja terveyttä edistävästä neuvonnasta ja hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä. Ikäihmisten Neuvontapalvelut. Työryhmän jäsen.